Politica de privacitat

Quins són els drets reconeguts als ciutadans en política de privacitat?

-Accés: la possibilitat que el titular pugui sol·licitar gratuïtament la informació de la qual disposa l'empresa, l'origen d'aquestes dades i finalitat amb què s'han recollit. Ens permet saber si una empresa o Administració que té les nostres dades les ha cedit a algú altre. L'empresa tindrà un termini d'un mes per respondre'ns.

-Cancel·lació: el titular de les dades pot demanar, que se l'esborri del fitxer a través de l'enviament d'un escrit (via burofax o carta certificada), acompanyat d'una fotocòpia del DNI. S'haurà de dirigir a l'adreça o domicili social de l'empresa responsable o del titular del fitxer. L'empresa tindrà un termini de 10 dies per contestar-nos.

-Rectificació: podem també fer una sol·licitud per canviar el contingut d'aquestes dades. L'empresa tindrà també un termini de 10 dies per contestar-nos.

-Oposició: fa referència a la possibilitat que el titular, si argumenta raons legítimes per la seva situació personal i sempre que la Llei no indiqui el contrari, pugui oposar-se al tractament de les seves dades.

-Informació: sempre que les dades d'algú s'hagin d'incorporar a un fitxer, el titular té dret a ser informat i a autoritzar aquest tractament de les seves dades.

-Secret: El responsable del fitxer i tots els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de carácter personal, estan obligats al secret profesional respecte dels mateixos, i el deure de guardarlos, obligacions que subsistirán encara que hagin finalitzat les seves relacions amb el titular del fitxer, o en el seu cas amb el responsable del mateix.