INCAPACITAT LABORAL TEMPORAL

Data: 03-06-2016 - Categoría: Salut

A finals de l'any 2015 hi van haver canvis respecte a les incapacitat laborals temporals o baixes laborals.

Les principals novetats que inclou el Reial decret son que:

• Les baixes es classificaran per la seva durada:
molt curta (menys de cinc dies),
 curta (entre 5 i 30 dies),
 mitja (entre 31 i 61 dies) i
 llarga (més de 61 dies).



• Es dóna un nou pas tècnic en l'estimació teòrica de la durada d'una situació d'incapacitat temporal, tenint en compte no només la patologia del treballador, sinó també la seva edat i la seva ocupació.

• En les baixes de durada inferior a cinc dies naturals en el mateix acte mèdic el facultatiu podrà emetre la baixa i l'alta del treballador.

No obstant això, el treballador podrà sol•licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, i el facultatiu, si considerés que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, podrà modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint, a aquest efecte, un part de confirmació de la baixa.



• LES CONFIRMACIONS  de baixa hauran d'incloure la durada estimada del procés, que s'haurà obtingut en funció de la patologia, edat i ocupació del treballador.

Les confirmacions de baixa  s'expediran en funció de la durada benvolguda del procés, conforme a les següents regles:
a) Processos de molt curta durada: no procedirà l'emissió de partes de confirmació.
b) Processos de curta durada: el primer parte de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
c) Processos de durada mitjana: el primer parte de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s'expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.
d) Processos de llarga durada : el primer parte de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius partes de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.



Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, (BOE nº 147, de 20 de junio)