Els productes comprats a partir de l'1 de gener del 2022 tenen una garantia ampliada de 3 anys

Data: 07-01-2022 - Categoría: Consum


 
En el cas dels béns de segona mà, la normativa manté que el període de garantia no podrà ser inferior a 1 any.

Tots els productes que es comprin a partir de l'1 de gener del 2022 passen a tenir 3 anys de garantia en lloc dels 2 anys que estaven vigents fins a aquesta data.
A partir d'aquesta data ha entrat en vigor la modificació del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’ha aprovat el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

La reforma d’aquesta llei suposa la incorporació a la normativa nacional de la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns.

Això implica que l'empresari serà responsable de les faltes de conformitat que existeixin en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns, segons es pot llegir a la redacció actualitzada de la normativa vigent. Si un bé de consum presenta allò que es coneix com una falta de conformitat dins el termini de garantia establert, el consumidor tindrà l'opció d'escollir entre la reparació o la substitució del mateix.
Pel que fa als béns de segona mà, la normativa manté que consumidor i empresa podran pactar una durada determinada del termini de garantia, que en cap cas no pot ser inferior a un any.

D'altra banda, també s'amplia de tres a cinc anys el termini de prescripció per exercir els drets del consumidor en cas que el producte presenti una manca de conformitat. La modificació de la norma esmentada també incrementa el termini d'inversió de la càrrega de la prova per acreditar la falta de conformitat, que passa de sis mesos a dos anys. Durant aquest període, el consumidor únicament haurà d'assenyalar que el bé no és conforme a allò acordat sense que calgui demostrar la manca de conformitat en el moment del lliurament. Per part de l'empresari, i com a oposició a la reclamació presentada pel consumidor, s’haurà de demostrar que la falta de conformitat esmentada no existia en aquell moment.

Un cop completat el termini de 2 anys, el consumidor serà l'encarregat d'aportar la càrrega de la prova que la manca de conformitat existia en el moment del lliurament del producte.

En béns de segona mà, aquest termini dependrà del possible pacte entre el consumidor i l'empresari, però mai no pot ser inferior al període de responsabilitat pactat per la falta de conformitat.