CLAUSULES SOL

Data: 15-05-2017 - Categoría: Consum

Les clàusules sòl segueixen sent el mal de cap per a totes aquelles persones que havent contret un préstec hipotecari, la desconeixien i es van veure afectades per la seva existència. Es tracta d'una clàusula inclosa en les escriptures del préstec hipotecari, acotant el tipus d'interès variable a la baixa, perquè actués com a "sòl" de la mateixa. Tot i ser plenament lícites, la controvèrsia sorgeix quan no hi ha transparència que permeti al consumidor identificar la clàusula i, en conseqüència, no pugui conèixer el risc de la variabilitat dels tipus.

Tal com ha assenyalat el Tribunal Suprem en la seva sentència 241/2013, de 9 de maig, la clàusula sòl serà abusiva quan, en el moment de realitzar la contractació no hi va haver informació suficient i clara sobre l'existència de la clàusula. Llavors, què pot fer el consumidor en aquests casos? Des de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 21 de desembre de 2016, i a través de la introducció al nostre ordenament jurídic del Reial decret llei 1/2017, s'estableix un procediment extrajudicial que permet al consumidor reclamar directament a l'entitat bancària la devolució de l'import pagat de més com a conseqüència de l'aplicació de la clàusula sòl.

Per tant, una vegada que el consumidor hagi detectat que té una clàusula sòl, pot dirigir-se directament a l'entitat bancària, atorgant del préstec, perquè elimini aquesta clàusula i a més reclami la devolució de l'interès que s'hagi pagat de més. Aquesta reclamació prèvia, no és obligatòria per al consumidor, qui podrà triar acudir directament a la via judicial o d'altres mecanismes alternatius de solució de conflictes. Cal assenyalar que per dur a terme aquesta reclamació no s'exigeix cap formalitat, només caldrà dirigir-se al Banc mitjançant un escrit reclamant la devolució de l'import cobrat indegudament a resultes de la clàusula sòl inclosa en el contracte de préstec o crèdit amb garantia hipotecària.

El Banc, en aquests casos, haurà de donar resposta al consumidor en el termini de tres mesos, manifestant si està o no d'acord amb la reclamació. En cas d'estar d'acord, haurà de calcular la quantia a retornar pels cobraments indeguts, més els interessos que aquesta quantia hagi generat. Si el consumidor està conforme amb la quantitat oferta per l'entitat financera, s'estableix que les dues parts puguin acordar que la devolució es faci en efectiu o que les entitats financeres alternativament proposin altres mesures compensatòries diferents de la devolució de l'efectiu. En aquest últim supòsit, el Banc haurà d'afegir una valoració respecte les mesures compensatòries a fi de proporcionar els possibles efectes de la mateixa, permetent al consumidor que en el termini de quinze dies pronunciï la seva conformitat o no.

En canvi, si el Banc no està d'acord amb la reclamació, ha d'expressar mitjançant la corresponent comunicació els motius pels quals la rebutja. I serà en aquest moment que s'entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord. Així, el consumidor podrà interposar la demanda judicial corresponent a l'efecte d'aconseguir un pronunciament favorable.

Si desitja aclarir dubtes o necessita assessorament, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l'e-mail belen.cus01@gmail.com o trucar-nos al telèfon 93.302 41 38.