Si viatges, que es compleixi tot el que has contractat

Data: 10-08-2012 - Categoría: Consum

Segons les incidències rebudes a les associacions de consumidors en relació amb els viatges, el problema més habitual del que són objecte els usuaris segueix sent l' incompliment del contractat en un principi (hotels de diferent categoria, menys excursions de les contractades o diferents, retards, suplements…), seguit de falta d'informació (sobre contactes de l'agència en destinació, números de telèfon de consulta, estat del temps en destinació…) i de problemes amb les indemnitzacions en cas de retards, cancel·lacions o pèrdues d'equipatge quan viatgem en avió.

Ara, més que mai, els consumidors volen utilitzar bé els seus diners i donar-los el màxim  rendiment en tots aquells serveis que contractin. En aquest sentit, els viatges per aquest estiu no seran una excepció. Per tots aquells que pretenguin fer una escapada en aquests dies, les associacions de consumidors fan una sèrie de recomanacions per contractar adequadament, aconseguir que s’ acompleixi aquest contracte i, de no ser així, fer la reclamació pertinent per tal que ens retornin els diners del que no haguem gaudit:

- Guardar la publicitat: en cas que no s'hagi prestat algun dels serveis  publicitats, es podran exigir encara que no vinguin recollits al contracte. És obligatori que l'agència
disposi de programes o fullets amb informació clara i precisa sobre les destinacions i
mitjans de transport, calendari del viatge, allotjaments, menjars, requisits administratius i preu del viatge. Aquest tríptic no només s’ ha de sol·licitar, sinó que cal conservar-lo fins al retorn.

- Contracte per escrit: cal que reculli, com a mínim, les destinacions i períodes de l'estada, mitjans i categories dels transports, dates i llocs de sortida i retorn, circumstàncies de l'allotjament,  així com les excursions o altres serveis inclosos, el nom i adreça de l'organitzador i del  detallista (i de l'assegurador, si s’escau), així com el preu del viatge.

- Si l'usuari cancel·la el viatge: haurà de fer front, excepte causa de força major, a les
despeses de gestió, anul·lació i una indemnització de fins al 25% del preu del viatge si es desisteix en les 48 hores anteriors a la sortida. Si el viatger no es presenta a la sortida, haurà d'abonar el cost total del viatge. És important informar-se d'aquestes qüestions o de la possibilitat de contractar una assegurança de cancel·lació, ja que en les circumstàncies econòmiques actuals  poden oferir-se promocions de cancel·lació sense cost.

- Si hi ha canvis en el viatge: l'organitzador o l'agència hauran de posar-ho en coneixement del consumidor, qui podrà optar per resoldre el contracte (sense penalització alguna i, si es produeix en les 48 hores anteriors a la sortida, l'agència haurà d'abonar-li, excepte força  major, una indemnització de fins al 25%) o acceptar la modificació.

- Assegurança mèdica: s'haurà d'informar al viatger de la possibilitat de subscriure una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària. Tret que existeixi responsabilitat del viatger, l'agència sempre haurà de donar l'assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.

- Si cal reclamar: en cas que durant el viatge s’ incompleixi algun dels aspectes
que apareixien al contracte o a la publicitat, el consumidor pot presentar la seva reclamació tant a l'organitzador com a l'agència de viatges. Les associacions de consumidors recorden que és convenient conservar tota la documentació relativa al viatge i, a la tornada, interposar la reclamació per escrit acompanyant còpies dels resguards i dels justificants del viatge. Els usuaris també poden dirigir-se a la seva associació de consumidors per informar-se i tramitar la reclamació. Cal recordar que aquest tipus de reclamacions prescriuen als dos anys.


Font: CECU