Què cal saber a l'hora de triar un agent immobiliari?

Data: 28-08-2012 - Categoría: Consum

Si bé és cert que durant els darrers anys la poca regulació de l’activitat de mediació immobiliària ha provocat el deteriorament de la imatge del sector, també ho és que recentment, a Catalunya, s’han establert normatives que pretenen afavorir la transparència en el sector de l’habitatge i, per sobre de tot, garantir la protecció dels consumidors. En virtut d’aquesta nova normativa (Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris) des del 9 de setembre de 2010 va entrar en vigor el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, al qual estan obligats a inscriure’s tots els agents immobiliaris que operen al nostre territori.

Què podem exigir als agents immobiliaris?
Com a consumidors, és d’especial interès que siguem coneixedors de tots aquells requisits que ha d’acomplir el nostre agent immobiliari:

-Que disposi d’una assegurança de caució amb un límit mínim de la garantia de 60.000 euros per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura. També estan obligats a informar a qui ho sol·liciti de les dades identificadores de l’assegurança de caució (com a mínim, facilitar el nom de l’entitat asseguradora o financera i el número de referència de la garantia).
- Que disposi d’una assegurança de responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000 euros, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura.
-Que actuï amb independència, imparcialitat, prevalença de l’ interès del client, amb prudència i amb subjecció a la legalitat vigent.
- Que informi sobre la normativa i els principis deontològics.
- Que subscrigui sempre nota d’encàrrec.
- Que compleixi el principi de veracitat en la publicitat i l’oferta
- Que tingui la capacitació professional requerida.
- Que conegui la normativa i actualitzi els seus coneixements.
- Que actuï amb transparència en el càlcul dels honoraris.

Quines són les característiques del Registre d’homologació d’agents immobiliaris?
- Depèn de la Secretaria d’Habitatge i està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les diferents Oficines de Gestió Empresarial (OGE).
- És públic i té caràcter administratiu.
- És obligatori d’acord amb l’apartat 4 de l’article 55 de la Llei 18/2007.

Quins requisits han d’ acomplir els agents immobiliaris per a poder accedir al Registre?
- Disposar d’establiment obert al públic, llevat que es prestin els serveis via electrònica o telemàtica.
-Acreditar la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, amb l’aportació d’una titulació universitària relacionada o certificats d’assistència i aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària.
- Declaració responsable amb la qual s’assumeix el compromís de bones pràctiques en la prestació dels serveis immobiliaris.
- Disposar d’una assegurança de caució o garantia amb una entitat asseguradora o financera degudament autoritzada per respondre de les quantitats que es rebin en l’exercici de l’activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries.
- Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys i perjudicis que puguin causar durant l’exercici de la seva activitat.

Com sabem si un agent immobiliari està inscrit al Registre obligatori?
- La inscripció atorga el distintiu d’agent immobiliari homologat per la Generalitat de Catalunya, juntament amb un número que apareix en la placa identificativa, i acredita que la persona que figura en el Registre reuneix els requisits i condicions adequats que el o la faculten per a l’exercici de l’activitat. Així doncs, sense distintiu, no es poden prestar serveis d’agent immobiliari a Catalunya.


Font: Col·legi d'agents de la propietat immobiliària de Barcelona