FINANÇAMENT AMB ENTITATS DE CRÈDIT: VOCABULARI A TENIR EN COMPTE

Data: 17-11-2011 - Categoría: Consum


Entitat de crèdit: És l’entitat amb la que es contracte el crèdit, ja sigui hipotecari o personal. Ho són: Bancs, Caixes d’Estalvi, entitats regulades per RD 896/1997, entitats cooperatives de crèdit i societats de crèdit hipotecari.

Préstec hipotecari: contracte entre entitat de crèdit i un particular. L’entitat de crèdit presta fins a un 80% del valor de taxació de l’habitatge i el particular es compromet a tornar la quantitat estipulada més els interessos dins d’un termini determinat.

T.A.E.: ( Taxa Anual Equivalent). És el cost efectiu anual del préstec hipotecari en funció de l’interès, les comissions i el termini de devolució dels diners.

Préstec a interès fix: es pacta un interès que serà inalterable durant tota la duració del préstec. El T.A.E. també romandrà fix.

Préstec a interès variable: l’interès serà fix de 6 mesos a un any aproximadament i després es revisa en funció de la variació de l’índex de referència publicat mensualment en el BOE. En aquest tipus de préstec mai es pot saber el que es pagarà en el següent període.

Préstec a interès mixt: combina un període d’interès fix i un altre de variable.

Préstec de quota fixa: el tipus d’interès és variable, però la quota és fixa. Això implica una variació en el termini de devolució del préstec.

Préstec qualificat: el donen les entitats de financeres que tenen un conveni amb l’Administració i implica que el tipus d’interès està per sota del que fixa el mercat. És fixat anualment per llei.

Interès de demora: és el que s’aplica al deutor que incompleix el pagament. El seu import ha d’aparèixer en el contracte.

Termini d’Amortització: és el període de duració del préstec per a la seva total devolució. Quan major sigui el temps de devolució, menors són les quotes a pagar però amb majors interessos. Es recomana que la quota mensual d’un préstec no superi el 35%-40% dels ingressos nets.

Amortització anticipada: Possibilitat de tornar el préstec abans del temps pactat. Aquesta possibilitat ha de constar en el contracte.

Aval: persona que firma un crèdit per a respondre al pagament en cas que no ho faci el titular.

Cancel.lació: liquidació del deute una vegada s’hagi tornat el préstec i els interessos.

Comissions: són les despeses que cobra l’entitat de crèdit per realitzar serveis als clients. Han d’estar recollits al full informatiu i a l’escriptura pública del préstec.

Comissió d’obertura: despeses d’estudi del crèdit, concessió, tramitació i altres despeses de gestió que li costa a l’entitat financera.

Comissió de cancel•lació: és la que es cobra un cop es paga la totalitat del deute més els interessos.

Quota: inclou part del capitat prestat i part dels interessos. Pot ser constant, creixent o decreixent.

Novació o modificació del préstec: renegociació del préstec amb l’entitat financera amb la fi de baixar el tipus d’interès o canviar l’índex de referència.

Subrogació: canvi del préstec hipotecari a una altra entitat financera o a una tercera persona. Si es fa en una altra entitat financera, s’han de conservar les condicions de la hipoteca inicials, menys els nous tipus d’interès. També s’ha de pagar la comissió de cancel•lació del préstec. Si es compra una vivenda ja hipotecada, la subrogació suposa que el comprador es fa càrrec del préstec amb la mateixa entitat i les mateixes condicions.

Embargar: retindre béns per garantir el pagament d’un deute. Els executa l’autoritat competent.