Les deu claus dels crédits al consum

Data: 17-10-2013 - Categoría: Consum


Durant la jornada d'avui, el comissari europeu de Consum, Neven Mimica, visita el nostre país amb la finalitat de presentar una campanya sobre els crèdits al consum al costat de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato. La Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), que estarà present en aquest acte, també acudirà a l'esmorzar posterior en el qual les associacions de consumidors espanyoles tindran l'oportunitat de dialogar amb el comissari.

Incidint en el tema objectiu de la presentació, recordem als usuaris les deu idees i recomanacions principals que emboliquen a aquest tipus de crèdits:

1. Què és un crèdit al consum? Suposa concedir a un consumidor un crèdit sota la forma de pagament ajornat, préstec, obertura de crèdit o qualsevol mitjà equivalent de finançament. Sota aquest nom no s'inclouen els préstecs hipotecaris ni els inferiors a 200 euros.
2. Aquest tipus de crèdits són principalment sol·licitats per consumidors per afrontar la compra de productes o la contractació serveis, com, per exemple, l'adquisició d'electrodomèstics, un cotxe, la contractació d'un viatge…
3. Abans de subscriure un crèdit al consum és molt important sol·licitar les condicions a diverses entitats i comparar-les, amb la finalitat d'accedir a la qual millor s'ajusti a les nostres necessitats.
4. És molt important comptar amb tota la informació prèvia necessària. Aquesta ha d'incloure: la identificació completa del prestador, el tipus de crèdit al que estem accedint i l'import total del mateix, la durada del contracte, la forma de pagament i la periodicitat dels mateixos, el tipus d'interès que s'aplica i la Taxa Anual Equivalent, que expressa el cost total del crèdit per al consumidor en forma de percentatge anual de l'import total concedit.
5. És fonamental conservar tota la documentació i la publicitat a la qual hàgim tingut accés en relació amb el nostre crèdit doncs, en cas que es dugui a terme l'operació, tindrà caràcter contractual i, per tant, podrà exigir-se el seu compliment.
6. Una vegada presa la decisió, caldrà subscriure un contracte. En aquest sentit, abans de la signatura és recomanable acudir amb una còpia a la seva associació de consumidors perquè li assessorin sobre el contingut o, almenys, ser assessorat sobre els aspectes més importants que ha de tenir en compte abans de signar. El contingut del contracte ha d'incloure tot l'esmentat en la informació prèvia, a més de les dades del consumidor que subscriu el préstec i uns altres addicionals com les condicions d'amortització, possibles recàrrecs o despeses, comissions, els interessos de demora en cas d'impagament… No ferm cap document sense entendre-ho prèviament.
7. Cal recordar que existeix la possibilitat de desistir del contracte, cancel·lar-ho unilateralment, una vegada signat. Si un consumidor vol desistir d'un contracte d'aquest tipus ha de comunicar-ho de forma fefaent a l'entitat bancària en un termini màxim de catorze dies naturals explicats des de la signatura. Aquest dret pot exercir-se sense haver d'explicar cap motiu ni tenir cap penalització.
8. També cal tenir en compte que si s'està registrat en algun fitxer d'impagats pot ser que se li restringeixi l'accés a aquest tipus de productes. Informi's en la seva associació per saber com sortir d'aquests llistats o si considera que la seva inclusió en ells s'ha fet de forma irregular.
9. És important reflexionar sobre la necessitat de la compra i de l'endeutament que comportarà. Evitar el sobreendeutament personal i/o familiar és imprescindible.
10. Els problemes més habituals derivats d'aquest tipus de contractes normalment tenen a veure amb la falta d'informació prèvia a la contractació, la complexitat de les Condicions Generals de Contractació, el desconeixement de les obligacions i drets que el consumidor contreu amb la signatura d'aquest tipus de contractes i la publicitat en ocasions agressiva i massiva que incita a la contractació fàcil i no reflexiva d'aquests productes.

Àrea de Comunicació CECU