GAS NATURAL: revisions i inspeccions.

Data: 22-03-2013 - Categoría: Consum

Els controls periódics son el següents:

  1. Cada any, el propietari o usuari està obligat a fer un mantenimient de la caldera per part d'una empresa habilitada de la seva elecció.
  2. Cada 4 anys, l'usuari és responsable de que es faci el manteniment de l'escalfador d'aigua calenta per part d'una empresa habilitada.
  3. Cada 5 anys, l'empresa distribuidora inspeccionarà la instalació receptora.
Font: SEDIGAS

Galería de fotos