DRET DE DESISTIMENT

Data: 13-10-2014 - Categoría: Consum

El dret de desistiment és la facultat que s’atorga a una persona consumidora per tal que pugi deixar sense efecte el contracte que s’hagi celebrat amb l’empresari o empresària.
El dret de desistiment pot venir imposat per la llei o el poden oferir els empresaris i empresàries de forma voluntària o dret de desistiment contractual.

El dret de desistiment contractual està regulat a l’article 79 del  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias  (RDL 1/2007).
En aquests casos s’han de deixar molt clars els supòsits en que es pot exercir aquest dret per part de les persones consumidores i amb quines condicions.
• Cal indicar el termini del que disposen les persones consumidores per tornar el producte com a mínim de 14 dies naturals.
• Cal indicar les condicions, ó bé s’hauria d’acceptar el producte amb el desgast propi de l’ús que se li hagués donat per provar-lo o amb la caixa deteriorada o sense l’embalatge original.
• Cal indicar com es portarà a terme la devolució del preu del producte perquè si no s’especifica, s’haurà de fer el més aviat possible i en qualsevol cas en un termini màxim de 14 dies naturals des del moment d’exercir el desistiment. Si el comerciant no ho fes en aquest termini de temps, la persona consumidora tindria el  dret a reclamar el doble de la quantitat pagada a banda de demanar que se’l indemnitzi pels danys i perjudicis soferts.
• S’ha d’informar a la persona consumidora d’aquestes condicions, tant en un rètol en el propi establiment com en el document contractual.
Si fos el cas que no calgués lliurar un contracte, aquesta informació haurà d’aparèixer a la factura, el tiquet o al justificant de la transacció ( art 211-3.4 i art 212-2 del Codi de Consum de Catalunya)
• El Codi de consum de Catalunya permet la possibilitat d’establir, per part de l’empresari, unes despeses de devolució en els casos del dret del desistiment contractual, sempre i quan  aquestes despeses hagin  estat prèviament informades a les persones consumidores (art 211-15.1).
• Si el producte es va finançar mitjançant un crèdit concedit per l’empresa venedora o per un tercer, però amb un acord previ amb l’empresa venedora, el fet d’exercir el dret de desistiment implica també la resolució del crèdit també sense cap penalització per la persona consumidora.

CONSIDERACIONS SOBRE EL DRET DE DESISTIMENT LEGAL
El dret de desistiment és la facultat que s’atorga a una persona consumidora per tal que pugi deixar sense efecte el contracte que s’hagi celebrat amb l’empresari o empresària.
El consumidor i usuari disposa d’un termini mínim de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment, que es computa des de la recepció del bé objecte del contracte o des de la celebració d’aquest si l’objecte del contracte és la prestació de serveis.
Si l’empresari no hagués complert amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà 12 mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial , a comptar des que es va lliurar el bé contractat o s’hagués celebrat el contracte , si l’objecte d’aquest fos la prestació de serveis. Si el deure d’informació i documentació es compleix durant aquest  termini de dotze mesos , el termini legalment previst de 14 dies previst per a l’exercici del dret de desistiment comença a comptar des d’aquest moment.
En relació al termini per retornar els diners
Quan el consumidor i usuari hagi exercit el dret de desistiment, l’empresari està obligat a retornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d’aquestes sumes s’ha d’efectuar com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des del desistiment.
Transcorregut el termini sense que el consumidor i usuari hagi recuperat la suma que se li deu, té dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se l’indemnitzi pels danys i perjudicis que se li hagin causat en el que excedeixin aquesta quantitat.
En relació a les conseqüències amb el finançament
Quan en el contracte per al qual s’exerciti el dret de desistiment el preu que ha d’abonar pel consumidor i usuari hagi estat totalment o parcialment finançat mitjançant un crèdit concedit per l’empresari contractant o per part d’un tercer, amb l’acord previ d’aquest amb l’empresari contractant, l’exercici del dret de desistiment implica al mateix temps la resolució del crèdit sense cap penalització per al consumidor i usuari.
En relació amb els contractes complementaris
Un contracte complementari és un contracte pel qual el consumidor i usuari adquireixi béns o serveis sobre la base d’un altre contracte subscrit amb un empresari, inclosos els contractes a distància o celebrats fora de l’establiment, i aquests béns o serveis siguin proporcionats per l’empresari o un tercer sobre la base d’un acord entre aquest tercer i l’empresari.
L’exercici, per part del consumidor i usuari del seu dret de desistiment, tindrà per efecte l’extinció automàtica i sense cost per al consumidor i usuari de tot contracte complementari , excepte en aquells casos en què siguin complementaris de contractes celebrats a distància o fora de l’establiment en què, sense perjudici de la seva extinció automàtica , el consumidor i usuari haurà d’assumir els costos que preveuen els articles 107.2 i 108 d’aquesta norma .
El consumidor i usuari tindrà dret al reemborsament de les despeses necessàries i útils que hagués realitzat en el bé .
QUAN HI HA OBLIGACIÓ LEGAL D’OFERIR EL DRET DE DESISTIMENT ?
• Quan es celebren contractes de consum a distància – article 222 del Codi de consum de Catalunya i 92.1  del RDL 1/2007 -
• Quan es celebren contractes fora d’un establiment comercial – article 223 del Codi de consum de Catalunya i articles 92. 2 del RDL 1/2007–
• L’article 103 del RDL 1/2007 ens diu que el dret de desistiment no serà d’aplicació, llevat que hi hagi pacte en contra, als contractes següents:
a) La prestació de serveis , una vegada que el servei hagi estat completament executat , quan l’execució hagi començat , amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que , una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari , haurà perdut el seu dret de desistiment .
b ) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment .
c ) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats  (treballs fets a mida…)
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (aliments…)
e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament (cosmètics,productes sanitàris…)
f ) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns .
g ) El subministrament de begudes alcohòliques que el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies , i el valor real depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar .
h ) Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol • licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent ; si, en aquesta visita , l’empresari presta serveis addicionals als sol • licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació , el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals .
i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament .
j ) El subministrament de premsa diària , publicacions periòdiques o revistes , amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions .
k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques .
l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge , transport de béns , lloguer de vehicles , menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics .
m ) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment .

RDL 1/2007.
Com a altres exemples, de dret de desistiment regulat, tenim l’article 28 de la  Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.
Els terminis de desistiment en els contractes de consum a distància i fora d’establiment comercial
En aquesta tipologia de contractes el termini de desistiment de 14 dies naturals es començaran a  comptats a partir de:
a) En el cas dels contractes de serveis, el dia de la celebració del contracte .
b ) En el cas dels contractes de venda , el dia que el consumidor i usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol•licitats.
c ) En el cas dels contractes per al subministrament d’aigua , gas o electricitat- quan no estiguin envasats per a la venda en un volum delimitat o en quantitats determinades – , o de calefacció mitjançant sistemes urbans o de contingut digital que no es presti a un suport material , el dia en què se celebri el contracte .
Abans que venci el termini de desistiment, el consumidor i usuari ha de comunicar a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte . A aquest efecte , el consumidor i usuari podrà utilitzar el formulari de desistiment o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte .
En cas de contractes per al subministrament d’aigua , gas , electricitat, o calefacció mitjançant sistemes urbans , en els quals el subministrament ja s’estigués realitzant prèviament a la contractació del servei, llevat que expressament s’indiqui el contrari, s’entendrà l’interès del consumidor en continuar amb el subministrament del servei, tornant a ser subministrat pel seu subministrador anterior. Per contra , si prèviament a la contractació del servei no s’estigués realitzant el subministrament, la sol•licitud de desistiment suposarà la baixa del servei.
Què ha de fer l’empresari en aquests casos?
L’empresari reemborsarà tot pagament rebut del consumidor i usuari, inclosos, si s’escau , els costos de lliurament,  abans de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del consumidor i usuari.
En cas de retard injustificat per part de l’empresari respecte a la devolució de les sumes abonades , el consumidor i usuari podrà reclamar que se li pagui el doble de l’ import degut, sens perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que excedeixin aquesta quantitat.
Excepte en el cas que l’empresari s’hagi ofert a recollir ell mateix dels béns, en els contractes de venda, l’empresari podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que el consumidor i usuari hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.


Com s’han de tornar els productes per part de les persones consumidores?
les persones consumidores només hauran d’assumir els costos directes de devolució dels béns si se les ha informat abans correctament en relació a aquestes condicions.
L’empresari pot  acceptar d’assumir  aquests costos voluntàriament.
Llevat si el mateix empresari s’ofereix a recollir els béns, el consumidor i usuari ha tornar o lliurar a l’empresari , o una persona autoritzada per l’empresari a rebre’ls , sense cap demora indeguda i , en qualsevol cas , com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a l’empresari.
En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment en què els béns s’hagin lliurat ja al domicili del consumidor i usuari en el moment de celebrar el contracte , l’empresari recollirà al seu propi càrrec els béns quan , per la naturalesa dels mateixos , no puguin retornar per correu.
El consumidor i usuari no assumirà cap cost per:
a) La prestació dels serveis o el subministrament d’aigua , gas o electricitat- quan no estiguin envasats per a la venda en un volum delimitat o en quantitats determinades – o de calefacció mitjançant sistemes urbans , de manera total o parcial, durant el període de desistiment , quan:
1 . º L’empresari no hagi facilitat informació legal, o bé
2 . º El consumidor i usuari no hagi sol•licitat expressament que la prestació del servei s’iniciï durant el termini de desistiment,