CLÀUSULES VÀLIDES DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS

Data: 17-10-2013 - Categoría: Consum

Malgrat que la paraula clàusula, aplicada a la contractació d'una hipoteca, pugui induir-nos a pensar que es tracta d'una condició que ens serà desfavorable, el cert és que existeixen especificacions en els contractes de préstec i crèdit hipotecari que són beneficioses pel ciutadà. Aquests són alguns dels exemples més significatius d'articles introduïts en les darreres sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Superior sobre la clàusula sòl que juguen a favor de l' usuari.

-Inclusió de les costes processals en la garantia hipotecària: procedeix plantejar-se la validesa de la clàusula que disposi que la garantia hipotecària no només respon de la devolució del préstec, sinó també del pagament de les costes processals, tenint en compte que la jurisprudència ha vingut considerant il•lícits i fins i tot immorals aquells acords que fessin recaure sobre el deutor l'obligació de pagar les despeses dels processos.
-Pacte de liquidació unilateral per part del creditor: no es pot considerar il•lícita la clàusula conforme es pacta que serà prova suficient de la quantitat reclamada la certificació emesa per l'entitat financera, ja que no limita el dret de l'usuari a valer-se de tots els mitjans de prova que tingui per desvirtuar el contingut de la certificació presentada per l'entitat bancària.
-Clàusula que permet ampliar la hipoteca a construccions futures: és
vàlida la clàusula que preveu l'ampliació de la hipoteca a construccions futures i que s'empara en l'article 110.1.º LH.
-Pèrdua de les condicions més avantatjoses del préstec si el prestatari deixa de ser treballador de l'entitat financera prestadora: és vàlida la clàusula continguda en un contracte de préstec amb garantia hipotecària que contempli la pèrdua de les condicions més avantatjoses quan el prestatari deixi de pertànyer a la plantilla de l'entitat financera per acomiadament o altres motius.

Amb tot, continuen sent moltes les clàusules abusives en els préstecs hipotecaris, per la qual cosa és d'especial interès conèixer quines mesures es poden exercir en la cerca d'un tracte més just pel ciutadà:


-Control previ per Notaris i Registradors: en l'exercici professional de les seves respectives funcions públiques no autoritzaran ni inscriuran aquells contractes o negocis jurídics en els quals es pretengui la inclusió de clàusules declarades nul•les per abusives en sentència inscrita en el Registre de Condicions Generals de la Contractació.
-Apreciació judicial d'ofici abans de despatxar execució: experts en Dret Processal advoquen per la responsabilitat de Jutges i Tribunals perquè, amb independència de la incompareixença o rebel•lia de l' executat, declarin el caràcter abusiu de les clàusules que continguin el títol executiu, ja que en aquest sentit la legislació contínua sent confusa i fins i tot, en ocasions, contradictòria.
-Oposició de l' executat per clàusules abusives: aquest es podrà oposar en els deu dies següents a la notificació de l'acte al•legant l'existència de clàusules abusives tant en les execucions de títols no processals ni arbitrals com en el procediment d'execució de béns hipotecats o pignorats (empenyorats).
-Mesures cautelars si l' executat inicia un Judici declaratiu per causes d'oposició que no pot invocar en el procés d'execució: resulta criticable, segons el parer d'experts en Dret Processal, que no s'hagi previst la possibilitat de suspendre l'execució quan l' afectat acudeixi a un judici declaratiu per esgrimir les causes d'oposició que no pot invocar en el procediment hipotecari.

Font: Diario La Ley  Nº 8127
(Autora: M.ª José ACHÓN BRUÑÉN. Doctora en Derecho Procesal)