Associacions de consumidors

Data: 11-08-2011 - Categoría: Consum

Les Associacions de consumidors són organitzacions privades, d’interès públic, en les que tres i més persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat encaminada a defensar els interessos del consumidors.

Entre les moltes tasques que porten a terme destaquen la d'informar als consumidors dels seus drets i obligacions, l'acció educativa i de formació, la defensa jurídica tant individualitzada com col·lectiva de consumidors i la realització de publicacions i estudis especialitzats. Tanmateix, aquestes organitzacions s'encarreguen de la representació dels consumidors enfront les autoritats competents, en organismes amb competències que afectin als consumidors i davant els mitjans de comunicació públics i privats.

D'altra banda, les Associacions de consumidors estan legitimades per defensar en judici els drets dels seus associats i els de l’associació, així com els interessos generals dels consumidors i usuaris. També poden utilitzar la mediació com a via per resoldre els conflictes entre els consumidors i els empresaris, mentre que estan legitimades per presentar sol·licituds d’arbitratge davant una Junta Arbitral de Consum en representació d’un consumidor i nomenar àrbitres per tal que representin els interessos generals dels consumidors en els tribunals arbitrals.

Cal destacar que qualsevol persona consumidora pot fer-se sòcia d'una d'aquestes associacions, ja que tan sols cal inscriure les dades i pagar una quota.
Finalment, val a dir que el seu finançament es porta a terme mitjançant els recursos propis, les quotes que cada soci o membre aporta periòdicament i també, en alguns casos, a través de les subvencions atorgades per diverses Administracions Públiques.