VENDES FORA DE L'ESTABLIMENT

Les vendes o contractes celebrats fora de l’establiment mercantil són els que es fan entre l’empresari i la persona consumidora, si es dona alguna de les següents circumstàncies:

  • Fora de l’establiment mercantil ( ex. reunió amb un hotel)
  • Dins de l’habitatge o lloc de  treball de la persona consumidora (llevat petició de la persona consumidora)
  • Si tenen lloc en un mitjà de transport públic.

Contractes exclosos
  • Contractes i comunicacions comercials per via electrònica
  • Inferiors a 48,08 €
  • Venda i arrendament de béns immobles.
  • D’assegurances i valors mobiliaris
  • Documentats notarialment
  • Productes d’alimentació consumibles a la llar subministrats per empresaris que realitzen desplaçaments.
  • Els que concorren  les tres circumstàncies següents:
• Mitjançant catàleg consultat per la persona consumidora en absència de l’empresa.
• Si es preveu un contacte continuat entre ambdós (empresari i persona consumidora).
• Si catàleg i contracte contemplen  el dret de la persona consumidora a desistir del contracte durant un termini com mínim de set dies naturals o el dret de retornar el producte durant un termini  igual que l’esmenta’t , a comptar a partir de la data de recepció del producte.  
  
Documentació que cal lliura a la persona consumidora. 
• Contracte o oferta contractual per duplicat i document signat i datat  per la persona consumidora.
• El contracte per escrit ha de contenir el dret de desistiment del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici, incloses les modalitats de restitució del producte o servei rebut.  
• Un cop subscrit el contracte, l’empresari  lliurarà  a la persona un dels exemplars i el document  de desistiment .
• El document de desistiment  identificat com el que és “document de desistiment “, amb  el nom i l’adreça de la persona a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificació del         contracte i dels contractants.


L’empresari ha de provar el compliment d’aquestes obligacions. L’ incompliment d’aquests requisits podrà donar lloc, a instàncies de la persona consumidora, a l’anul•lació del contracte.   


Dret de desestiment

El dret de desistiment d'un contracte, per part  de la persona consumidora , és la facultat de deixar sense efecte un contracte celebrat, sense necessitat d’al•legar cap causa i sense penalització.  L’empresari ha de complir amb les obligacions d’informació i documentació sobre el dret de desistiment. 
El termini del que disposa la persona consumidora  per a exercir aquest  dret  es  d’un  termini mínim set dies naturals.
El desistiment no està subjecte a cap formalitat i n’hi ha prou que s’acrediti enviant el document de desistiment o també la devolució dels productes rebuts .
Cal que la persona consumidora provi que ha exercit el seu dret de desistiment de manera que quedi constància ( per ex mitjançant burofax).
Un cop exercit el dret de desestiment, l’empresari ha de retornar els diners sense cap retenció de despeses, que li ha abonat la persona consumidora, tan aviat com sigui possible i en el termini màxim de 30 dies.

Si desistiu d’un contracte que  ha estat finançat mitjançant un crèdit concedit pel mateix empresari o per una tercera persona d’acord amb el empresari, el desistiment també implica la resolució del crèdit sense cap penalització.

Les vendes en el transcurs d’una excursió també han de complir el dret de desistiment. La persona venedora està obligada a adjuntar el document de desistiment al full de comanda. 


Tornar a Àmbits d'actuació