TINTORERIESEls serveis que ens ofereixen aquests establiments són:

- Neteja tèxtil
- Rentat tèxtil
- Treballs de tintura
- Neteja de cuir i pell.

Els preus d’aquests serveis són lliures i s’han d’anunciar en un cartell situat a l’interior de l’establiment que sigui de fàcil lectura i escrit almenys en català.
Els preus exposats indicaran el preu total que el client ha de satisfer, impostos inclosos.
En el cas de neteja de catifes i moquetes, s’ha d’indicar per unitats de metre quadrat.
En aquest rètol també s’ha d’anunciar el preu dels possibles recàrrecs que l’empresa pugui fixar en concepte de emmagatzematge per demora del client en la recollida de les peces, indicant sempre en aquest cas, el termini a partir del qual s’entén produïda la demora, que no pot ser inferior a 3 mesos a partir de la data fixada com acabament del servei i que consta en el resguard de dipòsit de la/les peces.
Només es pot exigir el pagament avançat del servei total o parcial, amb el consentiment exprés del client.

Si la neteja d’una peça ha estat defectuosa, es pot exigir en el moment del lliurament, que la tornin a realitzar sense cap càrrec.

L’establiment, en el moment de deixar la peça, ha de lliurar al client, un resguard de dipòsit redactat al menys en català, on hi constaran totes les dades obligatòries de l’empresa i el nom, l’adreça i el telèfon del client.
També hi constarà el número de peces lliurades i el tipus i característiques, així com el tipus de servei a realitzar per a cada peça, el seu preu i el  preu total.
Si no s’especifica quin servei es farà, l’empresa es veurà obligada a cobrar la tarifa més senzilla.
Si l’establiment posa objeccions respecte l’estat o condicions de la peça que se li lliuri, aquestes s’hauran de detallar en el resguard que es dona al client.

La presentació del resguard de dipòsit es obligatòria en el moment de recollir les peces. Si es perd, es podran recollir amb el DNI del client, qui ha de signar la còpia en poder de l’establiment conforme ha rebut les peces.


Tornar a Àmbits d'actuació