SERVEIS A DOMICILIAquests són serveis destinats a mantenir i reformar els habitatges i locals, les instal•lacions i les edificacions annexes.
Exemples serien els serveis de pintura, d’obres, reparacions diverses……, que tant es poden fer en el mateix domicili com en el taller de la persona que ens ofereix el servei, sempre i quan s’instal•li posteriorment al domicili del consumidor.

No queden inclosos els serveis de lliurament.

Qui ens presta el servei, ha de tenir redactada la tarifa de preus de la mà d’obra, dels materials, dels transports i/o desplaçaments, i abans de prestar el servei, el professional ha de lliurar un pressupost, que el consumidor ha d’acceptar o no per escrit. Es pot cobrar per les tasques d’elaboració del pressupost.

Aquest pressupost ha d’estar redactat almenys en català i ha de constar:

- Nom, adreça, telèfon i NIF del prestador del servei.
- Nom, adreça del client i serveis a realitzar
- Informació sobre quantitat, qualitat i preus dels materials.
- Preu de la mà d’obra per hora, dia, metre o superfície. Si un cop fet el pressupost es detecta qualsevol avaria o defecte, ho ha d’indicar per escrit el més aviat possible i fer una quantificació de la reparació.
- Els desplaçaments, que només es poden cobrar una vegada i altres tarifes aplicables al servei.
- Data aproximada del inici i acabament del servei.
- El període de garantia.
- Període de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
- Data i signatura o segell de l’empresa i un requadre reservat a la signatura del consumidor-client, on expressament ha de constar en lletres majúscules, la frase: “Pressupost rebut abans de la realització dels treballs”.
- El pressupost constarà d’original i còpia. L’original és per al client i l’empresa haurà de guardar la còpia signada durant un temps no inferior a un any des del venciment de la garantia.


En aquests serveis no es poden utilitzar materials o peces usades, excepte que el client ho autoritzi per escrit.
També hauran de constar les variacions del pressupost motivades per a modificacions demanades per l’usuari i la renúncia al pressupost.

Al final del servei s’haurà de lliurar una factura amb un import idèntic al pressupost i on ha de constar:
- Nom, adreça, NIF i telèfon del prestador.
- Nom i adreça del client
- Descripció del servei realitzat
- Preu total amb desglossament de materials, mà d’obra i altres, així com impostos.
- Període de duració de la garantia.
- Data i signatura del prestador del servei i del client.
- Transcripció literal del contingut de les normes reguladores vigents de la garantia.

Si l’empresa cobra per la elaboració del pressupost, ha d’informar al client, per escrit, del seu import.

Les despeses de desplaçament es cobraran una sola vegada, encara que la confecció del pressupost comporti més d’un desplaçament.


Tornar a Àmbits d'actuació