SEGONA OPINIO MEDICA


El CatSalut resol, d'acord amb el Decret 125/2007 de 5 de juny, les sol•licituds de segona opinió mèdica presentades pels assegurats del CatSalut i en garanteix l'informe mèdic de segona opinió sobre el seu procés patològic per part de l'hospital de destí en el termini establert.
Els 4 únics supòsits que permeten sol•licitar una segona opinió (Art.3) són:
1. Malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu ; o una malaltia neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell que no siguin el melanoma.
2. Intervenció quirúrgica prescrita dels tipus següents: cirurgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional important; neurocirurgia; cardiocirurgia; cirurgia vascular; o, cirurgia oftàlmica.
3. Necessitat prescrita d'un trasplantament .
4. Malaltia rara (incloses les d'origen genètic). A aquest efecte, s'entén per malaltia rara aquella malaltia que comporti perill de mort o crònica que tenen una prevalença inferior al cinc casos per cada deu mil habitants .

Punts a seguir per sol.licitar una segona opinió mèdica:
I. Us heu d'adreçar, a les Unitats d'Atenció a l'Usuari del vostre hospital de referència que la tramitaran a la Regió Sanitària Barcelona.

II. El centre designat en la resolució estimatòria de la sol•licitud de segona opinió, ha d'emetre l'informe facultatiu de segona opinió que pot establir:
A) Confirmar el diagnòstic i/o tractament indicats inicialment;
B) Oferir noves alternatives terapèutiques
C) Emetre un diagnòstic diferent a l'inicial, amb o sense indicació de tractament.
III. El centre destinatari ha de trametre l'informe facultatiu de segona opinió a la unitat d'atenció al client del centre on s'hagi diagnosticat la malaltia o s'hagi prescrit la intervenció quirúrgica, per tal que se n'informi al metge responsable del pacient.


Tornar a Àmbits d'actuació