RESCABALAMENT DE DESPESESL’article 4 del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut (SNS) i el procediment per a la seva actualització, determina que la utilització de les prestacions sanitàries es realitzarà amb els mitjans disponibles en l’SNS, en els termes i les condicions previstes en la Llei general de sanitat i en altres disposicions.

L’apartat tercer de l’article esmentat disposa que en els casos d’assistència sanitària urgent, immediata i de risc vital que hagin estat atesos fora de l’SNS es reintegraran les despeses, una vegada comprovat que no es van poder utilitzar oportunament els mitjans del sistema sanitari públic i que no constitueix una utilització desviada o abusiva d’aquesta excepció. En l’àmbit del CatSalut, el reintegrament d’aquestes despeses es fa d’acord amb el que està establert a la Instrucció 4/95.

En un termini màxim de dos mesos des de la comprovació de la validesa de la documentació, es rebrà una resolució aprovatòria o denegatòria a la seva sol•licitud i si és aprovatòria posteriorment rebrà l' ingrés en el compte que va especificar a la resposta de l’Administració.

La percepció d’un usuari o malalt sobre la urgència vital, no valida la utilització d’aquest recurs sinó es disposa d’un informe lliurat per un metge  a poder ser del sistema públic, perquè no acceptaran el retornament de la despesa sinó es segueix el procediment fixat pel CatSalut. 

En el cas de que es denegui es pot presentar un recurs.


Tornar a Àmbits d'actuació