PREUS EN ELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

Els establiments de restauració (format per bars i restaurants), han d’exhibir el preu de venda dels menjars i begudes que es troben en condicions de servir a les persones consumidores. El preu es pot informar a través d’una carta, rètol o fullet i haurà de ser accessible o visible al consumidor immediatament abans que aquest faci la corresponent consumició.
El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i ha d’incloure els impostos. En el cas que l’establiment cobri un preu diferent en funció del lloc on se serveixin els plats o les begudes, caldrà indicar el preu complet per a cada cas, com ara, per exemple, el preu cobrat a la barra, el preu cobrat a les taules i el preu cobrat a la terrassa.
Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com ara coberts, taula o similars. En el cas que l’establiment cobri algun import en concepte de reserva anticipada del servei, cal informar el client del preu complet del servei de reserva, amb independència de quin sigui el mitjà emprat per fer-la efectiva.
En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no sol•licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com ara, per exemple, entrants.
Els establiments de restauració no poden cobrar cap import als seus clients pel fet d’utilitzar els serveis-wc.


Tornar a Àmbits d'actuació