PREUS

En la gran majoria de productes i serveis el preu és lliure. Però hi ha excepcions: alguns productes de primera necessitat, béns produïts o comercialitzats en règim de monopoli i serveis bàsics: aigua, llum, gas……
La llei obliga a donar la màxima informació sobre els preus dels productes i serveis, de manera que aquest pugui ser exigible pel client, ja que el preu anunciat és vinculant.

Els preus dels productes
Preus de venda:
És el preu final d’una unitat o d’una quantitat determinada del producte, amb impostos inclosos i despeses de tramesa si n’hi ha.
Han d’estar indicats amb cartells o amb etiquetes visibles, ben expressats i clarament llegibles, precedits de les sigles PVP. Aquests preus inclouen els impostos i les despeses.
Seran escrits al menys, en català.
Les pelleteries i les joieries, per raons de seguretat, són les úniques que no estan obligades a mostrar el preu.

Preus per unitat de mesura
És el preu final per quilo, litre, metro, metro quadrat o metro cúbic del producte.
En productes cosmètics i complements alimentaris, la unitat de mesura serà referida a 100g o 100ml.
En tabac de pipa serà referida a 100gr.
En els ous serà la dotzena.

No serà necessari indicar el preu per unitat de mesura:
- Quan aquest sigui idèntic al preu de venda
- En els productes comercialitzats per venda automàtica
- En les porcions individuals de gelats
- En els vins de taula amb indicació geogràfica i en els vins amb denominació d’origen.
- En les begudes espirituoses amb indicació geogràfica.
- En els productes alimentaris de fantasia.
- Quan els productes es comercialitzin en quantitats inferiors a 50 gr.
Els preus dels productes oferts a granel s’han de referir al producte però no poden incloure la tara de l’embolcall. Tanmateix el preu que es pot cobrar sempre serà el referit al pes net del producte.  A més a més, el pes net d’aquells productes congelats en què la venda a granel estigui permesa, s’entendrà amb les toleràncies que la normativa específica determini.

La llista de preus dels rètols fixos ha d’estar, almenys, en català.

Els preus dels serveis
Els preus dels serveis han d’estar indicats amb cartells o amb llistes.  Els preus són totals i complets, es a dir, inclouen impostos i càrregues ( IVA.....).
En el cas dels restaurants, els preus s’han d’exhibir tant a l’interior com a l’exterior del local. Els bars, en canvi, només a l’interior del local de manera visible.


Tornar a Àmbits d'actuació