MODEL SANITARI CATALA


El nostre model sanitari es va concretar el 1990 en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), que creava el Servei Català de la Salut (CatSalut) i consolidava un sistema sanitari mixt, propi del país, amb l'extensió del model a totes les línies de productes sanitaris i Sociosanitaris.

Es tracta d'un model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut.

El CatSalut, Servei Català de la Salut, neix al gener de 1991 i es constitueix en l'ens planificador, finançador, avaluador i comprador dels serveis sanitaris.

Actualment, el CatSalut es defineix com l'asseguradora pública de Catalunya, ja que actua com a garant de les prestacions sanitàries de cobertura pública.
El CatSalut planifica, compra i avalua els serveis sanitaris en funció de les necessitats de la població tot desenvolupant, d'una banda, una gestió integral de l'oferta i la demanda, i de l'altra, la comunicació amb els ciutadans i la seva participació.
La Generalitat de Catalunya i l'Administració local han iniciat el procés cap a la participació integrada en el govern i direcció del sistema sanitari. 
El procés de descentralització que s'ha iniciat amb els pactes per a la salut s'està concretant en uns consorcis que s'anomenen governs territorials de salut (GTS), els quals es regulen mitjançant el Decret 38/2006.

Aquests governs tenen un abast territorial definit que parteix, orientativament, de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut (ABS) i de les comarques i d'un dimensionat que inclogui   com a mínim l'atenció primària, l'hospitalària i la sociosanitària.
Les funcions bàsiques són l'ordenació, priorització i coordinació dels recursos dels seus territoris de referència per garantir la prestació dels serveis sanitaris públics.

Es doten d'estatuts propis i reglaments interns i regiran les seves actuacions amb els principis de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya afegint-hi els de subsidiarietat, proximitat, territorialització, coresponsabilització, substitució i participació.

Disposen d'un Consell Rector, que n'és el màxim òrgan de govern, i una presidència. També hi ha un òrgan de participació ciutadana, el Consell de Salut del Govern Territorial, i un d'assessorament, la Comissió de Coordinació d'Entitats Proveïdores del CatSalut.

Objectius i funcions

   • Millorar l’adaptació de les polítiques de salut a la diversitat social,   demogràfica, laboral, epidemiològica, cultural, etc.
   • Donar ‘veu’ als ajuntaments en la política nacional de salut seguint criteris de representativitat territorial.
   • Garantir la continuïtat en l’assistència sanitària, facilitant l’accés a la salut a través de sistemes d’informació clínica compatibles i de l’homogeneïtat  progressiva d’actuacions.
   • Millorar la informació de que disposen ajuntaments i Generalitat per fer front als nous reptes de salut del territori i rendir comptes als ciutadans.
   • Incrementar la participació ciutadana i crear un espai de comunicació, diàleg i influència dels ciutadans en el govern de la salut.
   • Facilitar la coordinació entre l’acció local i autonòmica.


La constitució dels governs territorials precisa de l'aprovació dels seus estatuts en:

   • Plens dels ajuntaments que en formen part
   • Consell de Direcció del CatSalut
   • Acord de Govern de la Generalitat  

Galería de fotos


Tornar a Àmbits d'actuació