HISTORIA CLINICA COMPARITDA a CATALUNYA (HC3)

La Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) agrupa el conjunt de documents que contenen dades, informació i valoracions clíniques sobre la situació i l'evolució d'un pacient al llarg del seu procés assistencial.
L'HC3 segueix un model de gestió descentralitzada, interconnectat a través de sistemes d'interoperabilitat i estàndards.
L'HC3 permet a qualsevol metge accedir a tota la informació rellevant disponible dels seus pacients, independentment del seu nivell assistencial o la seva ubicació geogràfica i promou la continuïtat de l'atenció sanitària integrant tota la informació, evitant errors i la repetició d'exploracions i/o procediments.
Des de novembre de 2009 està funcionant el Repositori Central d'Imatge Mèdica (exploracions radiològiques). El juny de 2010, s'ha iniciat una prova pilot entre els centres sanitaris de Calella i Blanes que seran els primers en poder visualitzar des de l'HC3 les imatges emmagatzemades al Repositori Central.
L’HCCC no és la suma de les històries clíniques dels centres sanitaris; no incorpora totes les informacions dels historials clínics.
Permet l’accés d’una manera organitzada a la informació rellevant de les històries clíniques dels centres i d’algunes bases de dades centrals del sistema sanitari.

En una primera etapa, ha de donar cobertura als pacients del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT; popularment, “xarxa d'utilització pública”).

El ciutadà és el titular de les dades que consten en la història clínica. Té accés a la informació disponible sobre salut que consti en la seva història clínica i pot exercir el dret d’oposar-se a que els professionals que l’atenen tinguin accés a aquesta informació.


Informació procedent d’HH.CC. dels Centres Assistencials

1. Atenció Primària: diagnòstics,  medicació prescrita, vacunes.
2. Atenció Especialitzada: Informes d’alta d’internament (mèdic i d’infermeria), informes d’urgències, informes d’atenció ambulatòria especialitzada,  medicació prescrita.
3. De procediments diagnòstics y terapèutics:  informes de laboratori,  informes de diagnòstic per la imatge (text), informes d’altres proves diagnòstiques (text)


  De cada informe es visualitza: Tipus d’informe (categoria + opcional, subcategoria), el diagnòstic, el nom del centre, el Servei asistencial i la data del document. I si hi ha informe (pdf) es pot sol•licitar.

Poden accedir-hi

• Metges i infermeres amb visites programades o pendents de
          programar per a aquell pacient en atenció ambulatòria especialitzada.
•  Metges i infermeres d’atenció primària:
− Que tinguin assignat el pacient.
− Que estiguin en substitució del metge o infermer assignat o que
              formin part del mateix equip.
• Metges i infermeres d’atenció d’urgències.
• Metges i infermeres relacionats assistencialment amb un pacient
pel seu ingrés en el centre.
• Titulats de serveis de suport al diagnòstic i tractament pel
pacient concret.
• Els ciutadans, mitjançant un certificat digital, podran accedir a les mateixes dades i informes que els professionals autoritzats i a la informació dels
professionals que han accedit a la seva història clínica.


Font: http://www.gencat.cat/especial/esalut/cat/compartida.htm


Tornar a Àmbits d'actuació