CANVI I ASSIGNACIÓ DE METGE


El centre d'atenció primària (CAP) i el facultatiu són assignats en funció del domicili. Les àreas bàsiques de salut (ABS) són unes demarcacions territorials que utilitza el CatSalut per organitzar els serveis d'atenció primària de la salut.

L'atenció primària de salut de la població d'una mateixa ABS està assignada a un equip d'atenció primària (EAP) format per metges generals, pediatres, odontòlegs, infermers, auxiliars d'infermeria, assistents socials i personal no sanitari.

Al web del catsalut pots consultar a la Guia de centres i saber quin és el teu CAP.

Al  CAP pots escollir el teu equip d'assistència mèdica.


CANVI DE METGE GENERAL O PEDIATRE.
Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com a assegurats del Servei Català de la Salut (CatSalut), poden triar un metge o pediatre de l'equip d'atenció primària (EAP) del centre d'atenció primària (CAP) que els correspon per domicili, o bé el poden triar d'un altre CAP d'arreu de Catalunya. Es pot escollir entre tots els centres de Catalunya. Es pot escollir qualsevol EAP de Catalunya dins la xarxa de serveis d’atenció primària de salut de cobertura pública (vinculats als CatSalut).

Per fer-ho cal adreçar-se al seu CAP, i emplenar el full de sol•licitud que li lliuraran ells mateixos. (En el cas que el teu CAP pertanyi a l'Institut Català de la Salut (ICS), aquest tràmit el pots realitzar per Internet, des del web de l'ICS: http://www.gencat.net/ics).
Un cop acceptat el canvi i assignat nou metge, el propi centre s’encarregarà de comunicar el canvi a qui pertoqui, sense que vostè hagi de fer cap altre tràmit. Si transcorreguts 10 dies hàbils no ha rebut cap resposta, la sol•licitud s’entén estimada i es pot posar en contacte amb el CAP perquè li notifiquin el nou metge assignat.
Els especialistes  no es poden triar, tindrà  els de referència de l’EAP de lliure elecció.
El seu metge assignat anteriorment de l’antic EAP ha de facilitar la informació clínica necessària per donar continuïtat a l’atenció per part del nou metge, tot preservant la confidencialitat de les dades.En cas de canvi de domicili, com a assegurat o assegurada del CatSalut, hauràs de triar un nou metge de l'equip d'atenció primària (EAP), per això t'has d'adreçar al nou CAP, d'cord a la situació del teu nou domicili. Pots informar-te a la unitat d'atenció al client de la teva Regió Sanitària o al telèfon del Sanitat Respon 902 111 444.

Cal que vagis personalment al CAP, amb el certificat del padró  i  el centre t'oferirà la possibilitat de triar un metge de capçalera entre els diferents facultatius, en funció de l'horari que sigui més adequat a les teves necessitats. El canvi de residència no obliga a canviar-se d’EAP. Si la persona vol podrà ser atès en el mateix centre que ha escollit.

Escollir un CAP diferent del que et pertoca per domicili de residència no comporta cap canvi en les prestacions sanitàries a què tens dret, però sí que comporta canvis en l'organització dels serveis (visites, atenció a domicili, atenció social, especialistes de suport a la primària, etc.), els quals has de conèixer molt bé abans de fer el canvi.
Quan presentis la sol•licitud, el personal del CAP t’informarà de tots els canvis en l’organització de la prestació dels serveis i, si és possible, et diran en el mateix moment si t’accepten el canvi o no.

Si no t’accepten la petició de canvi, pots presentar una reclamació al gerent de la regió sanitària que correspon al CAP .

Durant un any no podràs tornar a canviar si no és per causes objectives, com un canvi de residència o un canvi de domicili laboral.

Hi ha algunes excepcions  de persones que no podran canviar d’EAP:

1. Les persones que no tenen el dret a l’assistència sanitària pública d’atenció primària a càrrec del CatSalut com:

- Els afiliats a Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Institut Social de les Forces Armades (ISFAS),
- Les persones de l’Institut Municipal de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM)

- Les persones afiliades a empreses col•laboradores de la Seguretat Social (Autoritat Portuària de Barcelona)
2. Les persones que per necessitats de salut estan incloses en programes d’atenció domiciliària, ja que la seva atenció domiciliària ha d’estar a càrrec de l’EAP del territori.
3. Per circumstàncies organitzatives d’un centre en els casos següents:

- El fet de condicionar el canvi d’EAP a demanar un determinat metge o metgessa o pediatre que, per raons organitzatives del centre o per càrregues de treball, no estigui disponible.

- Quan, de forma temporal i excepcional, per tal de garantir la qualitat assistencial, el canvi de CAP, metge o pediatre no es pugui fer perquè el centre i tots els professionals estiguin al límit de persones assignades.


Davant d'un problema greu de salut, que requereix atenció inmediata, podeu adreçar-vos al centre més proper a on es produeixi la urgencia.


Tornar a Àmbits d'actuació