CANAL SALUT CATALUNYA

El Canal Salut, una eina relacional al servei de la ciutadania i els professionals
El Canal Salut posa a disposició de la ciutadania i els professionals tot el conjunt de recursos electrònics del Departament de Salut en una sola plataforma multicanal, de manera coherent, a fi de millorar i incrementar l’oferta de serveis. L’eina neix amb l’objectiu de corresponsabilitzar els ciutadans en la seva salut mitjançant l’educació, la informació i la participació, tot fomentant la prevenció i la promoció de la salut. Així mateix, millora l’accés de professionals i entitats als recursos més rellevants segons les directrius del pla de Govern.
Què és el Canal Salut?

El Canal Salut és un projecte liderat pel Departament de Salut que implica tot un programa d’actuacions transversals que permetran que la ciutadania s’impliqui i corresponsabilitzi en la seva salut.

Permet transmetre, fomentar i aplicar la corresponsabilitat i el bon ús del sistema per part dels ciutadans mitjançant l’educació, la informació i la participació, a més d’emmarcar i difondre la prevenció i la promoció de la salut.

Estableix un nou sistema de relació amb els professionals i els assegurats d’acord amb el nivell d’ús de les TIC que ha assolit la societat catalana.

Facilita l’accés als ciutadans, professionals i entitats als serveis i continguts més rellevants segons les directrius del pla de Govern.

El Canal Salut reforçà les estratègies del Departament de Salut en matèria de:
1. Càncer
2. Trasplantaments
3. Infeccions nosocomials (VINCat)
4. Medicaments
5. Joc Patològic

Es tracta d’incrementar, mantenir, millorar i donar coherència als serveis públics electrònics multicanal prestats a través de portals, webs, aplicacions mòbils, xarxes socials i repositoris de continguts en línia del sistema públic de salut a Catalunya.

Es posiciona com a referent de salut a Internet i racionalitza la comunicació del Departament que integra el coneixement i l’expertesa del sistema de salut català alineat amb l'estratègia i la plataforma tecnològica de la Generalitat.

Ofereix continguts temàtics i recursos d’utilitat pràctica basats en l‘evidència científica en els quals participa tot el sistema de salut i són avalats pel Departament de Salut.

A més, incorporarà l’accés a la carpeta de salut.


Tornar a Àmbits d'actuació