ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS

Què són?

Són organitzacions privades, d’interès públic, en les que tres i més persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat encaminada a defensar els interessos del consumidors.
La tasca que fan va dirigida als seus associats i ofereixen els serveis d’informació i assessorament, defensa jurídica tant individualitzada com col•lectiva, així com la realització de publicacions i estudis especialitzats.

Qui pot ser soci?

Qualsevol persona consumidora. Cal inscriure les dades i pagar una quota.
Una persona consumidora és aquella que, com a destinatària final, fa l’adquisició, ús o gaudeix de bens i serveis per al seu consum o ús particular, familiar o col•lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració Pública.

Que fan?

- Defensa dels drets dels consumidors
- Informació als consumidors dels seus drets i obligacions
- Educació i formació de com han de fer efectius els seus drets, com tramitar una denúncia i les accions que poden adoptar en cada cas.
- Representació dels consumidors davant les autoritats competents i en diversos organismes amb competències que afectin als consumidors.
- Representació dels consumidors en els mitjans de comunicació públics i privats.

Les Associacions de consumidors estan legitimades per defensar en judici els drets dels seus associats i els de l’associació, així com els interessos generals dels consumidors i usuaris.
També poden utilitzar la mediació com a via per resoldre els conflictes entre els consumidors i els empresaris.
Estan legitimades per presentar sol•licituds d’arbitratge davant una Junta Arbitral de Consum en representació d’un consumidor i nomenar àrbitres per tal que representin els interessos generals dels consumidors en els tribunals arbitrals.

Com es financen?

- Mitjançant les quotes que cada soci o membre aporta periódicamente.
- Amb subvencions atorgades per diverses Administracions Públiques.
- Altres recursos propis.


Tornar a Àmbits d'actuació