AGENCIES DE VIATGES

1. Classes d’agències

Majoristes: organitzen viatges i els venen a les agències detallistes 
Detallistes: venen als usuaris els serveis turístics aïllats i viatges       
                 organitzats per les agències majoristes.
Majoristes-Detallistes: fan les dues coses.

Han de disposar  de llicència i subscriure una pòlissa de responsabilitat.

2. La contractació de viatges combinats
Els viatges combinats són aquells que per un preu global i amb una estada mínima de 24 h, combina al menys, dos elements dels següents:
-Transport en vehicle de motor
-Allotjament
-Altres serveis que representin una part significativa del viatge      
  combinat.                                                                    

  3.Informació prèvia en els viatges combinats
Dret a rebre informació  abans de la data d’ inici sobre:

  • Horaris,escales,enllaços,categoria mitjans de transport.
  • Representat local de l’agència organitzadora en els  països on es viatge. Si no hi ha representat s’ha de donar el telèfon  d’urgències de l’agència detallista o majorista.
  • Document de les clàusules contractuals del viatge.
  • Dret per part de l’agència a demanar el 40% de l’import total del viatge en concepte de dipòsit, llevat que les  condicions del  proveïdor imposin pagament anticipat a l’agència de viatges, que lliurarà rebut o document justificatiu i que restarà del preu total.
  • La informació escrita  de l’agència de viatges és vinculant i no pot incloure publicitat falsa o enganyosa.
  •  Informació per part de l’agència de la possibilitat de subscriure un contracte d’assegurança o d’assistència que cobreixi les despeses de cancel•lació del consumidor o de repatriació en cas d’accident o malaltia.


4.Contracte

Contracte de viatge formalitzat per escrit amb les dades següents:

• Data ,hora i lloc de sortida.
• Mitjans de transport
• Destinació
• L’itinerari
• Visites i excursions incloses
• Preu viatge,calendari  i forma modalitats de pagament.
• Clàusules pactades.
• L’obligació de comunicar qualsevol incompliment del contracte.
• Sol•licitud especial pactada i  acceptada al moment de la reserva.
• Data mínima rescissió del contracte per manca de passatgers .


Obligació  per part de l’agència de lliurar els títols i documents dels serveis encarregats i la factura del preu total abonat pel client, especificant els serveis solts i el preu de cadascun.


5. Les variacions en els peus dels viatges reservats.     

El preu del viatge sols pot ser revisat si s’ha esmentat aquesta possibilitat Factors que poden provocar canvis en els preus d’un viatge contractat:
• Variacions cost del transport i del preu del carburant.
• Variacions de les taxes i impostos com ara l’aterratge o el desembarcament.
• Variacions tipus canvi moneda.
L’agència te 20 dies abans del viatge per notificar-ho.
 6. Costos anulació per part de l’usuari.
Si volem anul•lar el contracte amb l’agència, s’hauran  de pagar les despeses de gestió, les d’anul•lació i una penalització que varia segons els dies que falten per iniciar el viatge:
• De 10 a 15 dies: penalització del 5%
• De 3 a 10 dies: 15%
• 48h abans de la sortida es perd el 25% import viatge.
• No presentar-se a l’hora de la sortida, representa  no tenir dret a cap retorn de la quantitat abonada, excepte acord amb l’agència.
• Obligació de l’agència en les reserves de viatges combinats d’informar sobre la possibilitat de subscriure una assegurança sobre les despeses de cancel•lació.


7.- Anul•lació o modificació del viatge per part de l’agència.
• Per força major: l’agencia queda eximida del compliment  dels acords establerts.
• Només   una part del servei contractat: l’agència té l’obligació d’oferir la devolució de l’import abonat o la substitució del servei per un altre de característiques similars.
• Un cop començat el viatge si sorgeixen problemes, l’agència té la  obligació de tornar-nos al punt d’origen  i  de reintegrar-nos  les quantitats dels serveis no consumits.
• L’agència pot anul•lar el viatge per falta de participants  si ha estat prèviament anunciada aquesta possibilitat i es comuniqui  per escrit dins el termini indicat. Les quantitats a compte es retornaran integrament.

         


Tornar a Àmbits d'actuació